Moses besiegt Amon-Ra    Moise biruie pe Amon-Ra                 Elias besiegt Baal-Sebub    Ilie biruie pe Baal-Zebub   

 

 

Der Herr forscht eure Nieren und Herz!                                  Domnul va cerceteaza rarunchii si inima!

 

Aber ich habe gegen dich, daß du das Weib Isebel duldest, die da spricht sie (Neu Babylon) sei eine Prophetin, und lehrt und verführt  meine Knechte, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen.
Und ich habe ihr Zeit gegeben, daß sie sollte Buße tun, und sie will nicht von ihrer Unzucht lassen.
Siehe, ich werfe sie auf das Krankenbett, und alle, die mit ihr Ehebruch treiben, bringe ich in große Trübsal, wenn sie nicht abkehren vom Treiben dieses Weibes. (Offenbarung 2/20-22)

Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Iezabela, femeia aceea (Noul Babilon), care se zice proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!
Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.(Apocalipsa2/20-22)

     
Mal. 3/22-24
Gedenkt des Gesetzes Mose, meines Knechtes, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb an das ganze Israel, an alle Gebote und Rechte!
Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn.
Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, daß ich nicht komme um das Erdreich mit dem Bann zu schlagen!
  Mal. 3/22-24 (4/4-6)
Aduceţi-vă aminte de legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb, rânduieli şi porunci, pentru tot Israelul!
Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
El va întoarce inima părinţilor spre fii, şi inima fiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!
Mt. 17/10-11
Da fragten ihn die Jünger: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elias kommen?
Er gab zur Antwort: Ja, Elias kommt, und er wird alles wiederherstellen.
Offb. 11: ...Und ich will meinen zwei Zeugen geben, daß sie weissagen tausendzweihundertundsechzig Tage, angetan mit Säcken.
Sie sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen...
  Mat. 17/10-11
Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?"
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.
Apoc.11: ...Voi da celor doi Martori ai mei să proorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile.
Aceştia Sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului...
2 Petrus 2
Es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, so wird es auch bei euch falsche Lehrer geben. Sie werden verderbliche Irrlehren verbreiten und den Herrscher, der sie frei gekauft hat, verleugnen; doch dadurch werden sie sich selbst bald ins Verderben stürzen.
Bei Ihren Ausschweifungen werden sie viele Anhänger finden, und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf kommen.
  2 Petru 2/1-2
În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş invataturi ratacitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.
Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.
Judas 14-15
Ihnen gilt, was schon Henoch , der siebente nach Adam, geweissagt hat: "Siehe, der Herr kommt mit seinen heiligen Zehntausenden um über alle Gericht zu halten und alle Gottlosen zu strafen um alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und um all das Freche, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben.
 
 
Iuda 14-15
Şi pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.
 

"Hirtenbrief"-Ausschnitt, Pfingstzeit 2004 und Erscheinung des Herrn 2005 - Mutter von drei Kinder - E.M.B.
"Scrisoare pastorala"-fragment, Vremea Rusaliilor 2004 si Boboteaza 2005 - mama a trei copii - E.M.B