Ά Γ Γ Ε Λ Ι Α  Ά Π’ Τ Ο  Ά Γ Ι Ο  Π Ν Ε Υ Μ Α

και στις κόρες τους: Άγγλικανική, Εύαγγελική... Κοπτική, Αιθιοπική...
              Φραϊμπούργκο, σήμερα 8 Νοεμβρίου 2007
    ΉΜΕΡΑ ΤΩΝ ΆΡΧΑΓΓΕΛΩΝ
Μ Ι Χ Α Η Λ       ΚΑΙ       Γ Α Β Ρ Ι Η Λ
( 29 Σεπτεμβρίου: Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ/ καθολική )

... ΔΙΟΤΙ  ΣΤΟΝ  ΘΕΟ  ΚΑΝΕΝΑ  ПΡΑΓΜΑ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΆΔΥΝΑΤΟ ...  (Λούκας 1/37)

       Ίδέ, ό Ίῳάννης κι Ίάκῳβος δεν κάθονται στα δεξιά και στ’αριστερά του Κυρίου. Κι εντούτοις φέρουν τον ϊδιο βαθμό ώς υίοι της φῳνής της βροντής. ΈΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΈΛΙΕΣ, που στέκονται στα δεξιά και τ’αριστερά του λύχνου, με τον Μῳυσή – στο πνεύμα του Έννώχ -, και με τον Ήλία; ΤΟ ΊΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΆΔΕΛΦΟΥΣ, που στέκονται στα δεξιά και τ’αριστερά της στήλης – ΤΗΣ ΈΚΚΛΗΣΙΑΣ -, με τον ϊδιο σταυρό: με τον ΠΕΤΡΟ απο την ΡΩΜΗ και με τον ΆΝΔΡΕΑ απο την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Λοιπόν, ό ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ απο την δεξιά πλευρά ο ϊδιο ΨΗΛΟΣ μ’ αυτόν απ’την αριστερή. Ο ένας για τον άλλον.
       Έντούτοις όσο οί ποιμένες απ’ την Άνατολή δεν μαρτυρούνε αληθινά τον ΆΡΧΟΝΤΑ
 
απ’την Κῳνσταντινούπολη, κι όσο ΟΙ ΔΥΟ ΆΔΕΛΦΟΙ δεν αναλαμβάνουν αντάξια κι αληθινά την θέση τους στα δεξιά και τ’ αριστερά της στήλης, δεν υπάρχει κανένας ΣΥΝΗΓΕΜΟΝ* και καμμία συναδελφότητα. Ή αριστερή πλευρά παραμένει κενή, ή δεξιά απο την Ρώμη χῳρίς την υποστηριξή της κι o δρόμος τῳν ΔΥΟ ΈΛΑΙΩΝ συσκοτισμένος.
       Ό ΜΩΥΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΡΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΈΠΙΔΡΑΣΕΙ ХΩΡΙΣ ΤΟΝ ΉΛΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΈΚΠΛΠΡΩΣΗ ΤΗΝ ΈΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΆΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΎΠΟ ΤΟΝ ΊΔΙΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ. ΤΟ ΊΔΙΟ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ ΆΔΕΛΦΟΙ: ΌΠΩΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΈΠΙ ΓΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΝΕΝΑ ПΡΑΓΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΆΔΥΝΑΤΟ!!! ΆΜΗΝ

I.I.B.

 

ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ, ΠΕΤΡΑΔΙ ΚΑΙ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΊΑΣΠΙΣ, ΠΕΤΡΑΔΙ ΚΑΙ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

 * Χαλκηδών 451, Κανών 28 – Έξίσῳση Ρώμης-Κῳνσταντινούπολης; 01. Νοεμβρίου, Συνεδρίαση 10, οχι ομόφῳνα έπικυρῳμένη. Συνέπεια: 476 Κατάλυση Ρώμης, 1453 Κατάλυση Κῳνσταντινούπολης, κ.τ. λ.  

Γιά την εμβάθυνση της ΆΓΓΕΛΙΑΣ:  

      Και λαβών άρτον ευχαριστήσας έκλασε και έδκεν αυτοίς λέγν· τούτο εστί το σώμά μου το υπέρ υμών διδόμενον· τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν./ Ωσαύτς και το ποτήριον μετά το δειπνήσαι   λέγν· τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη   εν τ   αίματί   μου, το υπέρ   υμών εκχυνόμενον./   Πλην   ιδού   η   χειρ   του παραδιδόντος με μετ΄ εμού επί της τραπέζης /   και ο μεν υιός του ανθρώπου πορεύεται κατά το ρισμένον· πλην ουαί τ ανθρώπ εκείν δι΄ ου παραδίδοται./ Και αυτοί ήρξαντο συζητείν προς εαυτούς το τις άρα είη εξ αυτών ο τούτο μέλλν πράσσειν./   ΕΓΕΙΝΕ   ΔΕ ΚΑΙ   ΦΙΛΟΝΕΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ   ΟΤΙ   ΕΙΝΑΙ   ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟΣ(Λούκας 22/-24)
 
      Οι δε είπον αυτώ· δος ημίν ίνα εις εκ δεξιών σου και εις εξ ευνύμν σου καθίσμεν εν τη δόξη σου./ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· ουκ οίδατε τι αιτείσθε. Δύνασθε πιείν το ποτήριον ο εγώ πίν, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι;/ Οι δε είπον αυτώ· δυνάμεθα. ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· το μεν ποτήριον ο εγώ πίν πίεσθε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε·/ ΤΟ ΝΑ ΚΑΘΗΣΗΤΕ   ΟΜΩΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ   ΕΞ   ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ   ΜΟΥ   ΔΕΝ   ΕΙΝΑΙ ΕΜΟΥ ΝΑ ΔΩΣΩ ΑΛΛ ΕΙΣ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΝ. (Мάρκος 10/-40)

Όραμμα, IIB, την ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου, περί του Ήλία, Χίλδεσχαϊμ, 02.02.1982

        Και επέστρεψεν ο αγγελος ο λαλν εν εμοι και εξήγειρέν με ον τρόπον οταν  εξεγερθη ανθρπος εξ υπνου αυτου / και ειπεν πρός με Τι σύ βλέπεις; Και ειπα Έώρακα και ιδου λυχνια χρυση ολη και το λαμπάδιον (Ιησούς ο μεταμορφούμενος) επάν αυτης και επτα λύχνοι επάν αυτης και επτα  επαρυστριδες τοις λύχνοις τοις επάν αυτης / ΚΑΙ ΔΥΟ  ΕΛΑΙΑΙ  ΕΠΑΝΩ ΑΥΤΗΣ ΜΙΑ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ. (Ζαχαρία 4/1-3)
 
      Και δώσ τοις δυσί μάρτυσί (ΕΛΑΙΑΙ) μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους./ Ούτοι εισίν αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσαι.../  Ούτοι έχουσιν εξουσίαν τον ουρανόν κλείσαι, ίνα μη υετός βρέχη τας ημέρας της προφητείας αυτών, και εξουσίαν έχουσιν επί τν υδάτν στρέφειν αυτά εις αίμα και πατάξαι την γην εν πάση πληγή, οσάκις εάν θελήσσι.(Αποκάλυψις Ιάννου 11/3-6)  
 
 
Όραμμα, IIB, την ημέρα του Πέτρου και του Παύλου, περί του Μυσή, Κάσσελ, 29.06.1991 
 
          Λέγ δε υμίν αληθώς, εισί τινες τν ώδε εστηκότν   ( οι   μαθητές   του Ιησού, άλλα κι έκεινοι   άπό   διαδεχομένες έποχές ), οι ου μη γεύσνται θανάτου ές αν ίδσι την βασιλείαν του Θεού./ Εγένετο δε μετά τους λόγους τούτους σεί ημέραι οκτώ και παραλαβών τον Πέτρον 
 
και Ιάννην και Ιάκβον ανέβη εις το   όρος προσεύξασθαι./ Και εγένετο εν τ προσεύχεσθαι αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ιματισμός αυτού λευκός εξαστράπτν./ΑΝΔΡΕΣ ΔΥΟ ΣΥΝΕΛΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΗΣΑΝ ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ (Λούκας 9/-30 )  

Όραμμα, IIB, την ήμέρα της Πεντηκοστής / καθολική, περί του Μΰσή, και του Ήλία, Φραϊμπούργο 14.05.1989