ΟΔΗΓΙΑ B`– WEISUNG II

 
8. November 2009
ERZENGELTAG MICHAEL UND GABRIEL (byzantinisch)
Hl. Willehad von Bremen
 
ΟΔΗΓΙΑ B`– WEISUNG II
nach 2Petr.3.8 / Offb.20.4 /
Mark.14.58 / Joel 2.28-30 / Dan. 8.13 / Offb.11.7+11:
 
Es gibt kein zurück mehr zu dem zweiten und zu dem ersten Tag. Denn der erste Tag heißt JASPIS, der zweite Tag heißt JASPIS und SAPHIR, aber der dritte Tag heißt „IASPIS, GEMMA ET PATRIARCHA OCCIDENTIS PER OLIVA ad dexteram et SAPPHIRUS, GEMMA ET PATRIARCHA ORIENTIS PER OLIVA ad sinistram Domini“. Amen
 
Der schwarze Stein, der nicht nur die Sandkörner seiner Wüste, sondern auch die 24 Ältesten des Neuen und des Alten Bundes - also die 12 Steine des Neuen Tempels und die 12 Stämme des Alten Tempels - hasst, ist ein Monolith, denn er duldet keinen Stein außer sich selbst. Und umso mehr man die Tore den Sandkörnern aus seiner Wüste öffnet, umso mehr wächst seine Wut, und die Zahl der Geopferten wird groß. Denn er wird die Lichtsäule, die der HERR den 24 Ältesten anzündet, nachahmen und sagen: «Ich bin der Richter! Ich bin der verkündete Menschensohn!».
„Die Wut seines unstillbaren Hungers gegen das Heiligtum ist Verfolgung, Verwüstung und TodVerfolgung, Verwüstung und Tod / Verfolgung, Verwüstung und Tod ".
 
Dadurch kommt sein Ende: der schwarze Monolith gibt es nicht mehr. Amen
 
J.J.B.
 
8. Νοεμβρίου 2009
ΉΜΕΡΑ ΤΩΝ ΆΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ίερ. Υίλλεχαδ, επίσκοπος από την Βρέμη
 
WEISUNG II – ΟΔΗΓΙΑ B’
Κατά 2 Πέτρ.3.8 / Άποκ.20.4 /
Μάρκ.14.58 / Ίοήλ 2.28-30 / Δαν.8.13 / Άποκ.11.7+11:
 
Πιά δέν υπάρχει πίσ πρός την δεύτερη και πρός την πρώτη ημέρα. Διότι την πρώτη ημέρα λένε ΊΑΣΠΙΣ, την δεύτερη ημέρα λένε ΊΑΣΠΙΣ και ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ, αλλά την τρίτη ημέρα λένε “ΊΑΣΠΙΣ, ΠΕΤΡΑΔΙ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΈΛΑΙΑ στα δεξιά, και ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ, ΠΕΤΡΑΔΙ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΈΛΑΙΑ στα αριστερά τοϋ Κυρίου. Άμήν
 
Ή μαύρη Πέτρα, πού μισάει όχι μόνο τα αμμοχάλικα από την ερυμιά της, αλλά και τοϋς 24 Πρεσβύτερους της Νέας και της Άρχαίας Διαθήκης -δηλαδή τις 12 Πέτρες τοϋ Νέου Ναού, και 12 Φυλές τοϋ Άρχαίου Ναού- είναι ένας μονόλιθος, διότι δέν υποφέρει καμία πέτρα, έξ από αυτή. Και όσο περισσότερο ανοίγουμε τις πόρτες στα αμμοχάλικα από την ερυμιά της, τόσο περισσότερο η λύσσα της μεγαλώνει και ο αριθμός τν θυσιασμένν θα είναι ψηλός. Διότι θα μιμυθή την Φτόστηλη, πού ο ΚΥΡΙΟΣ την ανάβει γιά τοϋς 24 Πρεσβύτερους, και θα πεί: «Έγώ είμαι ο δικαστής! Έγώ είμαι ο διακηρυττημένος υιός τοϋ ανθρώπου!».
„Ή λύσσα της αχόρταγης πείνας της ενάντια το Ίερό, ειναι καταδίῳξις, ερήμῳσις και θάνατος” / καταδίῳξις, ερήμῳσις και θάνατος  / καταδίῳξις, ερήμῳσις και θάνατος ".
 
Με αυτό έρχεται το τελός της: ο μαύρος μονόλιθος δέν υπάρχει πιά. Άμήν
 
I.I.B.
 
http://boanerges.npage.de/botschaft.html              http://boanerges.npage.de/anghelia.html