ΟΔΗΓΙΑ  - WEISUNG

 

18. Okt. 2009
Hl. Ap.u. Evangelist Lukas
 
ΟΔΗΓΙΑ – WEISUNG
von Mt.16/18-19 und Offb.21/18-21
nach Offb.11/1-4:
 
Petrus ist nicht alleine, denn das Haus Gottes, mit Grundsteinen, Mauern und Toren ist kein Monolith, sondern es besteht aus Jaspis und Saphir, aus Chalcedon und Smaragd, aus Sardonyx, Sarder, Chrysolith, Beryll, Topas, Chrysopras, Hyazinth und Amethyst, also aus Petrus und Andreas, aus Jakobus und Johannes, aus Philippus, Bartholomäus, Mathäus, Thomas, Jakobus des Alphäus Sohn, Thadäus, Simon-Kananäus und Paulus, der den Ersatzapostel Matthias übertroffen hat.
Wenn ein Stein den anderen stützt, dann überwältigen die Pforten der Hölle das Haus Gottes nicht. Wenn aber nicht, „dann stellen sie sich als Trümmerhaufen“
auf den Weg der BEIDEN ÖLBÄUME, die aus Westen und aus Osten kommen werden. Amen
26. Okt. 2009, Hl. Märt. Demetrios
Das Lamm, das diese Steine aus ihrer MITTE beleuchtet, ist der ANFANG und das ENDE, und die beleuchteten Steine sind unter sich GLEICH. Und dennoch der Jaspis aus Rom und der Saphir aus Konstantinopel sind -außer gleich- auch die ERSTEN und die LETZTEN, denn nur von diesen Steinen werden die BEIDE ÖLBÄUME kommen. Amen
 
J.J.B.
http://www.youtube.com/watch?v=P7jopVL53AQ
  
18 οκτ. 2009
Ίερ. Άποστ. κ. Έυαγγελιστής Λούκας
 
WEISUNG - ΟΔΗΓΙΑ
από Ματ.16,18-19 και από Άποκ.21,18-21
κατά της Άποκ.11,1-4:
 
Ό Πέτρος δεν είναι μόνος, διότι η Έκκλησία, με θεμέλια, τείχα καί πόρτες, δεν είναι ένας μονόλιθος, αλλά συνεστάναι από ίασπη καί σάπφειρο, από χαλκηδόνο καί σμάραγδο, από σαρδόνυχο, σάρδιο, χρυσόλιθο, βήρυλλο, τοπάζιο, χρυσόπρασο, υάκινθο, καί αμέθυστο, δηλαδή από Πέτρο καί Άνδρέα, από Ίάκβο καί Ίάννη, από Φίλιππο, Βαρθολομαίο, Μαθθαίο, Θώμα, Ίάκβο τοϋ Άλφαίου, Θαδδαίο, Σίμνα ο Καναναίος καί Παύλο, πού ξεπερνούσε τόν ανταλλακτικό απόστολη Μαθθία.
Άν ένας λίθος απ'αυτό στηρίζει τόν άλλον, τότε οι πόρτες τοϋ Άίδησου δεν θα καταβάλλουν τήν Έκκλησία, αλλιώς
„όλοι αυτοί προσποιούνται σαν χαλάσματα",
επάνο στόν δρόμο τών ΔΙΟ ΈΛΑΙΩΝ, πού θ'αρθούναι από Δύση καί από Άνατολή. Άμήν
26. οκτ. 2009, Ίερ. Μαρτ. Δημήτριος
Ό Άμνός, πού φτίζει αυτές τις πέτρες, από την ΜΕΣΗ τους, είναι η ΆΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ, και οι φτισμένες πέτρες ειναι οι ΌΜΟΙΕΣ μεταξύ τους. Κι εν τούτοις, η ίασπις από την Ρώμη και η σάπφειρος από την Κῳνσταντινούπολη είναι -έξ από τούς όμοιους- και οι ΠΡΟΤΕΣ και οι ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ, διότι μόνο από αυτές τις πέτρες θ'αρθούναι οι ΔΙΟ ΕΛΙΕΣ. Άμήν
 
Ι.Ι.Β.
http://www.youtube.com/watch?v=P7jopVL53AQ

 

http://boanerges.npage.de/botschaft.html               http://boanerges.npage.de/anghelia.html