ΟΔΗΓΙΑ Γ’ - WEISUNG III 

 
 
21. November 2009, 
Tag Mariä – Tempelgang
 
ΟΔΗΓΙΑ Γ’ - WEISUNG III
nach Sach.4,12–14 / Joel2,28–30/
Mark.13,7–11 / Jes.28,12–13/
Mt.25,3–12 / Offb.11,10–15:
 
Fürchtet Euch nicht! Denn das Lamm wird über Euch das wunderbare Öl aus seiner Lichtsäule, durch die Hände der Beiden Ölbäume ergießen. Ihr werdet Nahrung, Schutz, Genesung, Mitgefühl, Weisheit, Träume und Visionen empfangen, auch einen eigenen neuen Namen, und das Siegel Gottes ebenso, auf Eurer Stirn. Und Ihr werdet Euch keine Sorgen machen, weder wegen Nachrichten und Zeichen, oder Zustände und Ereignisse, noch wegen Wasser und Brot, oder Dogmen und Kanons.
Denn nicht Ihr werdet spüren, hören, sehen und sprechen, sondern DAS was über Euch ergossen wird. Amen.
Die aber, die sich nur auf ihre Lampen, also nur auf ihre Buchstaben, Dogmen und Kanons verlassen, und das wunderbare Öl der Lichtsäule, das durch seine Beiden Ölbaume fließt, ignorieren, diese werden bei der 7ten Posaune die Beiden nicht mehr finden. Amen.
 
 
21. Νοεμβρίου 2009,
Ήμέρα τν Έισοδίν Θεοτόκου
 
WEISUNG III - ΟΔΗΓΙΑ Γ’
κατά Ζαχ.4,12-14 / Ίοήλ 2,28-30 /
Μαρκ.13,7-11 /  Ησ.28,12-13 /
Ματ.25,3-12 / Άποκ. 11,10-15:
 
Μην φοβάσθε! Διότι ο Άμνός θα σας χύνει το θαυμάσιο έλαιον από την Φτοστήλη του διά τα χέρια τν Δύο Έλαιών. Θα λαμβάνετε τροφή, προστασία, ανάρρσις, συμπάθεια, σοφία, όνειρα και οράματα, επίσης ένα νέο όνομα - το δικός σας - και όμοια την σφραγή του Θεού επί του μετώπου σας. Και δέν θα κάνετε καμία φροντίδα, ούτε γιά αγγελίες και σημεία, η κατάστασεις και συμβάντα, ούτε γιά δόγματα και κανόνες.
 Διότι όχι εσείς θα αισθάνεται, ακούστε, βλέπετε και μιλάτε, αλλά ΆΥΤΑ, πού θα σας χύνει επάν σας. Άμήν
Κι έν τούτοις αυτοί, πού στηρίζνται μόνο από τις λαμπάδες τν, δηλαδή μόνο από τα γράμματα, δόγματα και τους κανόνες τν, και αποκλείουν το θαυμάσιο έλαιον της Φτόστηλης, πού ρέει διά τις Δύο Έλαίες της, δεν θα τις βρούν πιά, στην ώρα της 7-ας σάλπιγγας. Άμήν
 
13 November 2011- Hl. Johannes Chrysostomus (kath.-orth.)
Siehe: Mt. 11/11-14, Mt. 17/10-13, Joh. 3/4-7,  Offb. 10/4 und 10-11, Mt.  25/2-12
 

13 Νοεμβρίου 2011-Αγ. Ίϖάννης ο Χρυσόστομος (καθ.-ορθ.)
Είδε:  Ματ. 11/11-14, Ματ. 17/10-13, Ιϖάν. 3/4-7,  Αποκ. 10/4 και 10-11, Ματ.  25/2-12
 
Die aber, die über das wunderbare Öl der Liebe nur sprechen, und die Beide Ölbäume ignorieren, die haben kein Verstand, schlafen mit offenen Augen, und das Lamm wird ihnen, bei seiner Hochzeit, die Türe nicht öffnen. Denn Jesus ist nicht nur die Auferstehung, wie es mit dem toten Leichnam von Lazarus  geschehen ist, sondern auch die erneute Geburt aus Wasser und Geist, die zum Himmelreich führt, als auch aus dem Leib der Mutter, die zur Welt des Daseins führt, wie es mit dem lebenden Leib seines Vorläufers, Johannes der Täufer, geschehen ist; Leib der innen den Geist Elia trug.

Αυτοί που μόνο μιλάνε επί το θαυμάσιο ελαίο αγάπης, και αγνοούνε τις Δύο Ελιές, αυτοί δεν έχουν νού, κοιμούνται με ανοιχτά μάτια, και ο Αμνός, στον γάμο του, δεν θα τους ανοίξει την πόρτα. Διότι Ιησούς είναι όχι μόνο η ανάστασις, όπϖς έγηνε με το νεκρό σώμα του Λάζαρου, αλλά και η ανανεώμενη γέννα από νερό και πνεύμα, που οδιγάει προς την Βασιλεία τϖν ουρανών, επίσης από το σώμα μητέρας, που οδιγάει προς τον κόσμο της ύπαρξης, όπϖς έγηνε με το ζϖντανό σώμα του Προδρόμου του, Ίϖάννης ο Βαπτιστής; σώμα, που φορούσε το πνεύμα του Ηλία.
 
 Die, die das Irdische nicht verstehen können, wie es mit Nikodemus geschehen ist, und nicht verstehen wollen, wie es mit den hohen Schriftgelehrten des Tempels geschehen ist, die werden auch die Beide Ölbäume nicht verstehen, und umso mehr das Himmlische. Amen
Gott soll uns bald die Lichtsäule anzünden. JJB
 

Αυτοί που δεν μπορούνε να καταλάβουν τα επίγεια, όπϖς έγηνε με τον Νικόδημο, και δεν θέλουν  να τα καταλάβουν, όπϖς έγηνε με τους ψηλούς εξηγητές του Ναού, αυτοί δεν  θα  καταλάβουν ούτε τις Δύο Ελιές, και τόσο περισσότερος τα ουράνια. Αμήν
Ο  Θεός  να μας ανάψει την Φϖτόστηλη ταχέος. ΙΙΒ
 
(21. November 2009, 
Tag Mariä – Tempelgang)
Wo und wann wird das Lamm die Lichtsäule für den ersten Wirkungstag der Beiden Ölbäume anzünden?
Höret auf JASPIS aus Rom und auf SAPHIR aus Konstantinopel! Als Hinweis dafür zeigt sich die zukünftige, neue Karwoche. Amen
 
J.J.B.
 

(21. Νοεμβρίου 2009,
Ήμέρα τν Έισοδίν Θεοτόκου)
Πού και πότε ο Άμνός θα ανάψει την Φτόστηλη, γιά την πρώτη ημέρα από επιδράση τν Δύο Έλαιών?
Άκούσατε την ΊΑΣΠΗ από την Ρώμη, και την ΣΑΠΦΕΙΡΟ από την Κῳνσταντινούπολη! Ώς υπόδειξις γιά τούτο δείχνει η μέλλον, νέα Μεγάλη Έβδομάδα. Άμήν
 
I.I.B.
  
             http://boanerges.npage.de/anghelia.html