13.01.2013

Hl. Sonntag
nach der Taufe des Herrn (orth.)
Taufe des Herrn (kath.)

 

Ή Άγ. Κυριακή
μετά το Βάτισμα του Κυρίου (ορθ.)
Το Βάτισμα του Κυρίου (καθ.)

 

Sf. Duminicä
dupä Botezul Domnului (ort.)
Botezul Domnului (cat.)

         
THEOPHANISCHE VORHERVERKÜNDUNG   ΘΕΟΦΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΙΑ   PREANUNTARE TEOFANICÄ

Nach meiner Vision von Januar, 2011
(nicht in „Das Buch unter den
Donnern“ vorhanden)
Erläuterungen unter
Efes. 4/4-12 und Off. 8/1-5

 

Κατά το οράμα μου από Ίανουαρίου,
2011 (μην υπάρχοντας εις
„Το βιβλίο κάτῳ από τις βροντές“)
Διήγσες κάτῳ από
Έφεσ. 4/4-12 και Άποκ. 8/1-5

 

Dupä vedenia mea din Ianuarie,
2011 (nu figureazä in
„Cartea sub tunete")
Lämuriri sub
Efes. 4/4-12 si Apoc. 8/1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Jahr 2011, am Anfang des Monats Januar, in der Woche der Theophanie (Taufe des Herrn), an dem genauen Tag erinnere ich mich nicht mehr, hatte ich in Freiburg eine besondere Vision, die ich bis heute nicht gänzlich verstanden habe, und deswegen habe ich sie nicht geschrieben. Und nun, was ich erlebt habe:

 

Στο έτος 2011, προς την αρχή του μήνα Ίανουαρίου, στην Έβδομάδα της Θεοφανείας (Τα Φώτα), την ακριβή ημέρα δεν τη τυμάμαι πιά, είχα στο Φραΐμπουρκ ένα ξεχῳριστό όραμα, που μέχρι σήμερα δεν το κατάλαβα ολόκληρα, και γι’αυτό δεν το έγραψα. Και τώρα, τι έζησα:

 

In anul 2011, la inceputul lunii Ianuarie, in Säptämana Teofanicä (Boboteaza), ziua exactä n’o mai tin minte, am avut in Freiburg o vedenie deosebitä, pe care, panä azi, n’am inteles-o cu totul, si de-aceea n’am scris-o. Si-acum, ce-am vietuit:

         
Es schien als ob ich lief, mitten am Tag, wie des Sommers gleich, durch einen flachen Wald, mit vielerlei Bäume: einige grün, andere verwelkt. Und als ich in einer Lichtung ankam, blieb ich stehend, vor einem großen, grünen Baum, mit breiter Höhle. Der größte und der grünste Baum, und der einzige mit Höhle.   Φάνηκε πῳς εγώ να περπατούσα μέσουσης της ημέρας, ίδιῳς ώπος του καλοκαιριού, σε ένα επίπεδο δάσος, με λογιών-λογιών δέντρα, μερικά πράσινα, μερικά μαραμμένα. Και όταν έφτασα σε ένα ξέφοτο, σταμάτησα μπροστά από ένα μεγάλο, πράσινο δέντρο, με φαρδή κουφάλα. Το μεγαλύτερο και το πιό πράσινο δέντρο, και το μοναδικό με κουφάλα.   Umblam parcä in plinä zi, ca de varä, printr-o padure netedä, cu tot feluri de copaci; unii verzi, altii vestejiti. Si ajungand la un luminis, m-am oprit in fata unui copac mare, verde cu scorburä larga.Cel mai mare si cel mai verde copac si singurul cu scorburä.
         
Und während ich so den Baum bewunderte, erschien lächelnd, von links her, ein Greiser, gekleidet im weißen, leuchtenden Leinwand, mit Bart wie Faden im Hauch des Windes. Und ohne ein Wort zu sagen, machte er mir mit seinem rechten Arm, ein Zeichen, damit ich in der Höhle hineintreten solle.   Και έτσι, ώπος θαύμασα το δέντρο, εμφανίστηκε χαμογελόντας, από αριστερά, ένας γέρος, περιβεβλιμένος με λευκό και λαμπερό μανδύα, με γένια ώπος νήματα σε πνοή του ανέμου. Και χῳρίς να πή μία λέξη, έκανε με το δεξιό του μπράτσο του, ένα σημάδι - κίνηση, γιά να μπώ στην κουφάλα.   Si pe cand mä uitam asa , mirat, la copac, un bätran imbräcat in panzä albä, luminoasä, cu barba ca fuiorul in adierea vantului, s-a ivit zambind, la stanga mea. Si färä sä scoatä o vorbä, mi-a facut semn, cu bratul säu drept, ca sä intru in scorbura copacului.
         
Und als ich in der Höhle hineintrat, sah ich ein Bett, ein und gleich mit dem Baum, bedeckt mit einer Menge Blätter, die als Matratze und als Polster dienen sollten; und nach links, sah ich ein niedriges Tischlein, ebenso, ein und gleich mit dem Baum, und ein liegendes Büchlein auf ihm.   Και όταν μπήκα στην κουφάλα, είδα ένα κρεβάτι, το ένα και το ίδιο με το δέντρο, κεκαλυμμένο με ένα πλήθος από φύλλα, που υπερετούσαν ώς στρώμα και ώς μαξιλάρι. Και προς αριστερά είδα ένα χαμηλό τραπεζάκι, ομοίῳς, το ένα και το ίδιο με το δέντρο, και πάνῳ από αυτό, ένα βιβλιάριον.   Si intrand in scorburä, am vazut un culcus de lemn, unul si acelas cu copacul, acoperit de o multime de frunze, care slujeau de saltea si de pernä. Iar spre stanga, am väzut o mäsutä joasä, tot asa, una si aceeasi cu copacul, si pe ea stand o cärticicä.
         
Aber in dem Augenblick als ich auf dem Bett saß, und mit dem Gesicht gegen die Öffnung der Höhle umdrehte, und die Hand nach rechts streckte, wo das Tischlein sich befand, um das Büchlein davon zu nehmen, schloss der Greise unerwartet die Höhle, und das Licht von draußen sah man nicht mehr.   Άλλά την στιγμή που κάθησα στο κρεβάτι, γυρίζοντας το προσώπο μου προς την είσοδο της κουφάλας, και είχα τεντώσει το χέρι προς δεξιά, που βρέθηκε το τραπεζάκι, γιά να πάρῳ από αυτό το βιβλιάριον, ο γέρος έκλεισε αναπάντεχα την κουφάλα, και το φώς από έξῳ δεν ξαναφάνηκε πιά.   Dar in clipa cand m-am asezat pe culcus, intorcandu-mä cu fata spre deschizätura scorburii, si intinzand mana spre dreapta, unde se afla mäsuta, ca sä iau de pe ea cärticica, batranul a inchis pe neasteptate scorbura, si lumina de-afarä nu s-a mai väzut.
         
Und gleich danach, stürzte ein Bündel von Blitzen von oben hinab, durchdringend ringsumher durch den gesamten Stamm des Baumes, ohne etwas aus seinem Innern zu schaden, und ohne mir hörbar zu machen seinen Donnern mit ihren warnenden Stimmen, die für alle kommen werden.   Και αμέσῳς μετά, ένα δέμα από αστραπές έπεφτε από πάνῳ, περνώντας γύρο-γύρο ολόκληρο τον κορμό του δέντρου, χῳρίς να καταστpέψει τίποτα από μέσα του, και χῳρίς να μου κάνει ακουστά τις βροντές του, με τiς φῳνές προειδοποιεί τῳν, που θ’αρθούν γιά τους όλους.   Si‘ndatä dup’aceea, un mänunchi de fulgere s-a prävälit de sus, sträbätand de jur-imprejur intregul trunchi al copacului, färä ca sä vateme nimic din läuntrul säu, si färä ca sä‘mi facä auzit tunetele sale, cu glasurile lor prevenitoare, care vor veni pentru toti.
         
Und sobald die Vision aufhörte, verstand ich dass das Bündel von Blitzen, die Annäherung der Donner des siebten Siegels verkünden. Aber erst heute- nachts, zwischen 12-ten und 13-ten Januar, 2013, habe ich verstanden, dass der „Greise“, der „Baum“, und der „Blitz“, also die Heilige Dreifaltigkeit, diese Kundmachung, unter dem Zeichen der Theophanie (die Taufe des Herrn), mir gegeben hat. Amen   Και άμα τελιώθηκε το όραμα, κατάλαβα ότι το δέμα από αστραπές, διακηρύσσει την προσέγγιση τῳν βροντών της έβδομης σφραγίδας. Άλλά μόνο από σήμερα-νύχτα, μεταξύ 12 και 13 Ίανουαρίου, 2013, κατάλαβα ότι αυτή επαγγελία, μου έκανε ο „Γέρος“, το „Δέντρο“, και η „Άστραπή“, δηλαδή η Άγια Τριάδα, κάτῳ από το συμείο της Θεοφανείας (τo Bάτισμα του Κυρίου). Άμήν   Si odatä cu incetarea vedeniei, am inteles cä mänunchiul de fulgere vesteste apropierea tunetelor pecetii a saptea. Dar abia azi-noapte, intre 12 si 13 Ianuarie, 2013, am inteles cä aceastä instiintare mi-a fäcut-o „Bätranul“, „Copacul“ si „Fulgerul“, adicä Sfanta Treime, sub semnul Teofaniei (Botezul Domnului). Amin
         
Gott soll euch schützen!
J.J.B.
  Ό Θεός να σας προστατέψει!
I.I.B.
  Dumne-zeu sä vä ocroteascä!
I.I.B.

 

A la Tendresse du Père et à la Gloire de la Trinité, Garabandal

( A la Tendresse du Père et à la Gloire de la Trinité, Garabandal: ...http://www.alatendressedupere.ch/ )

 
The Workers of Our Lady of Mount Carmel de Garabandal
http://www.garabandal.us/the-workers-of-our-lady-of-mount-carmel/

German - The Message of Garabandal
http://www.youtube.com/watch?v=kqwGyWkeQBQ

Romanian - The Message of Garabandal
http://www.youtube.com/watch?v=D1FVhCaJXt8

English - The Message of Garabandal
https://www.youtube.com/watch?v=PoXsD7CBCug#t=18
(Quelle: aus der entfernte (?) Internetpräsenz
erstellt von: alessandra rausis, Toulouse-France)
 
   
Die Erscheinungen von Garabandal (1961–1965)
The Warning and Miracle of Garabandal, Spain
Las Apariciones de la Santísima Virgen en Garabandal