ΟΔΗΓΙΑ Z’ - WEISUNG VII

  
25.03.2011
Verkündigung des Herrn
 
ΟΔΗΓΙΑ Z’ - WEISUNG VII 
aus 7 Unterweisungen
 
"Das Buch ist mir süß wie Honig im Mund und mir bitter und schmerzhaft in Nieren und Bauch". J.J.B.
 
Nach "Das Buch unter den Donnern"
von J.J.B.,
"Appendationen" von E.V.B.,
"Der Zeigefinger Gottes"
(die Warnung von Garabandal)
von A. Weber,
nach der Vision von Hl. Pater Pio,
nach Mt.24,32-33, Mt.24,22 und 30,
Dan.7,8, Sach.12,8-10, Sach.14,4-5,
Luk.17,34, Hes.38.1-16 
Offb. Kap 1,7, Offb. Kap.7-8/11/13-14
und Offb.Kap.16 bis 21,1,
Jes. 4/4-6.
25.03.2011
ο Eυαγγελισμός της Yπεραγίας Δεσποίνης
 
WEISUNG VII - ΟΔΗΓΙΑ Z’
από 7 υποϑήκες
 
„Το βιβλίο είναι γλυκό σαν μέλι στο στόμα μου, και πικρό και οδυνηρό στα νεφρά και κοιλιά μου.“ I.I.B.
 
Κατά „Το βιβλίο κάτῳ από τις βροντές“
από I.I.B.,
„Ίσορροπίες“ από E.Y.B.,
“Der Zeigefinger Gottes“
(die Warnung von Garabandal)
von A. Weber,
κατά το όραμα του Ίερ. Πάτερ-Πίου,
κατά Ματ.24,32-33, Ματ.24,22 και 30,
Δαν.7,8, Ζαχ.12,8-10, Ζαχ.14,4-5,
Λούκ.17,34, Έζεκ.38,1-16
Άποκ.κεφ.1,7, Άποκ.κεφ.7-8/11/13-14
και Άποκ. κεφ.16 μέχρι 21,1,
Ησ. 4/4-6.
                                              
1.   Es gibt kein „Ende Der Welt“, weder neuer Himmel, noch neue Erde, solange das „Tausendjährige Reich Der Gerechtigkeit“ unter der Herrschaft des Lammes selbst sich nicht erfüllt hat:
und zwar wie das Lamm uns versprochen hat; auf altem Himmel und alter Erde, da er selbst das schreckliche Gericht verkürzen wird, sowohl für seine unzähligen Überwinder aus vielen Völkern und aus Israel, als auch für seine 144 tausend Erkauften.
1.  Δεν υπάρχει κανένα  „Τέλος Του Κόσμου“, ούτε νέος ουρανός, ούτε νέα γή, όσο η „Βασιλεία Της Δικαιοσύνης“ από χίλια χρόνια κάτῳ από την κυριότητα του Άμνού ιδίου δεν εκπληρώθηκε:
και δηλαδή όπῳς ο Άμνός μας υποσχόθηκε; σε παλιόν ουρανό και παλιά γή, διότι Άυτός ίδιος θα κονταίνει το τρομερό δικαστήριο, και γιά τους αναρίθμητους νικητές από πολά έθνα κι από Ίσραήλ, κι επίσης γιά τους 144 χίλιους ηγορασμένους του.
 
2.   Es gibt kein „Ende Der Zeit“, weder Lichtsäule und Beide Ölbäume, noch Weltkrieg und das anschließende Gericht, solange das Lamm die Krone der 7 Donner des Vaters nicht auf seinem Haupt stellt und das 7-te Siegel der Schriftrolle nicht auftut:
ein Ereignis, das sowohl himmlisch als auch irdisch ist; denn für eine halbe, kurze Zeit, während es im Mittelmeer wolkenlos, warm und Tag ist, ein allgrelles Lichtbündel und eine unheimliche Stille herrscht da oben, und da unten, in allen Winkeln der Erde, ein entsetzliches Donnergeröll, wobei die Stimme des Gott-Vaters selbst jedem Menschen seine eigene Schuld offenbart;
und zwar dann, wenn die Wunde des Großen Reiches  bereits geheilt ist, und sein Herrscher, der Lästerer, der Achte, an der Macht hinaufsteigt.
  2.  Δεν υπάρχει κανένα, Τέλος Του Χρόνου“, ούτε Φῳτόστηλη και Δύο Έλιές, ούτε μεγάλος πόλεμος και το συνδεμένο δικαστήριο, όσο ο Άμνός δεν βάξει στο κεφάλι του την κορώνα τῳν 7 βροντών του Θεού-Πατέρα, και δεν ανοίγει την εβδόμη σφραγίδα του βιβλίου:
ενα φαινόμενο που είναι και ουράνιο και επίγειο, διότι γιά έναν μισό, κοντό καιρό, αν στήν Μεσόγειο κάνει ανέφελη, ζέστη και ημέρα, ένα πανεκτυφλῳτικό δέμα από φώς, και μία φοβερή ησυχία κυριαρχεί εκεί πάνῳ, κι εκεί κάτῳ, στις όλες γῳνιές της γής, μία πανδεινή σειρά από βροντές, πού εις αυτά η φῳνή του Θεού-Πατέρα ιδίου, εφανερώνει σε καθέναν άνθρῳπο το χρέος δικό του;
και δηλαδή τότε, αν η πληγή του Mεγάλου Kράτου είναι θεραπευημένη κιόλας, και ο κυρίος του, ο βλάσφημος, ο όγδοος ανεβαίνει προς εξουσία.
 
3.   Es gibt kein „Drittes“ und „Viertes“ Rom, weder da wo die Stadt der 7 Vorläufer liegt, der 7 roten Sterne, die an der Macht waren und seit dem gewissen Weihnachten nicht mehr sind, noch da wo die Stadt des leuchtenden Diadems mit 7 Stacheln liegt, die geprüfte, reiche Stadt, die Macht über alle Kaufleute der Welt hat:
sondern nur Zwei Ölbäume unter der Obhut von Petrus-Jaspis aus dem „Alten Rom“, und von Andreas-Saphir aus dem „Neuen Rom“, Konstantinopel.
  3.  Δεν υπάρχει καμία, „Τρίτη“ και „Τέταρτη“ Ρώμη, ούτε εκεί, πού βρίσκεται η πόλη τῳν 7 προδρόμῳν, τῳν 7 κοκκίνῳν αστρών, που ήταν στην εξουσία, και από τα κάποια Χριστούγεννα δεν είναι πιά, ούτε εκεί, πού βρίσκεται η πόλη του λαμπερού διαδήματος, με 7 κεντριά, η εξετασμένη, πλούσιη πόλη, που έχει εξουσία πάνῳ από τους ολους έμπορους του κόσμου:
αλλά μόνο Δύο Έλιές, κατῳ από την προστασία του Πέτρου-Ίασπι από την Παλιά Ρώμη, και του Άνδρέα-Σάπφειρου από την Nέα Pώμη, η Κῳνσταντινούποληϛ.
 
4.   Es gibt keine „andere“ Stadt, weder Konstantinopel noch Jerusalem, sondern nur „Die Stadt Rom“ die das Geheimnis ihrem Name trägt:
denn "Sodom" heißt die 7 Berge unter dem Kaiser Nero während der ersten, großen Verfolgung, und „Ägypten" heißt der eine Berg, wo das Obelisk auf dem Platz vor Petersdom liegt, unter der Gegenwart der Beiden Ölbäume, während der letzten, großen Verfolgung.
  4.   Δεν υπάρχει καμία „άλλη“ πόλη, ούτε Kῳνσταντινούποληϛ, ούτε Ίερουσαλήμ, αλλά μόνο η "Πόλη Ρώμη", που φέρνει το μυστικό του ονομάτος της:
διότι „Σόδομα“ συμαίνει 7 βουνά κάτῳ από τον αυτοκράτορα Νέρο, κατά την πρώτη, μεγάλη καταδίῳξει, και „Άιγυπτος“ συμαίνει το ένα βουνό, πού  βρίσκεται ο οβελίςκος στην πλατεία, μπροστά από Μητρόπολη-Πέτρου, κάτῳ από την παρουσία τῳν Δύο Έλαιών, κατά την τελευταίη, μεγάλη καταδίῳξη.
 
5.   Es gibt keine „Große  Verfolgung“ und kein „Großer Krieg“, solange die Beiden Ölbäume - einschließlich in dem Großen Reich- ihr Auftrag nicht erfüllt haben und
solange 3 von 10 Machthaber des Bündnisses nicht bereits beseitigt sind, und
solange der Lästerer, der Achte aus dem Großen Reich sich nicht mit dem falschen Wundertäter und mit den Despoten des schwarzen Steines verbindet;
und zwar dann, wenn die Flüsse seicht sind und die Menschen "Friede!" rufen.
  5.   Δεν υπάρχει καμία „Μεγάλη Καταδίῳξη“ και κανένας „Μεγάλος  Πόλεμος“ , όσο οι Δύο Έλιές - συμπεριλαμβαμένου στον Mεγάλο Kράτο -δεν εκπληρώσανε την εντολή τῳν, και
όσο τρεις από 10 δυνάστες της συμμαχίας δεν είναι παραμερησμένοι κιόλας,  και
όσο ο βλάσφημος, ο όγδοος από τον Μεγάλο Κράτο δεν συνδέεται με τον ψεύτικο τερατουργό και με τους δεσπότες της μαύρης πέτρας; 
και δηλαδή τότε, αν τα ποτάμια είναι ρηχά και οι άνθρῳποι φῳνάζουν „ειρήνη!“
 
6.   Es gibt keine „Wiederkunft des Herrn“ während des anschließenden Gerichtes, solange das leuchtende  Zeichen des Gekreuzigten - sichtbar für alle - nicht am Himmel erscheint:
und zwar dann, gleich nach der 3 Tagen Finsternis, wobei die Hälfte der Schuldigen zugrunde geht und die andere Hälfte sich zum letzten Kampf bereitet.
  6.   Δεν υπάρχει κανένας „Έπάνοδος Του Κυρίου“ κατά το συνδεμένο δικαστήριο, όσο το λαμπερό συμείο του Άνασταυρομένου  – ορατός γιά όλους – δεν εμφανίζεται στον ουρανό:
και δηλαδή τότε, αμέσος, μετά τρεις ημέρες από σκοτάδι, πού εις αυτά, το μισό  τῳν αιτίῳν καταστρέφεται, και το άλλο μισό ετοιμάζεται γιά τον τελευταίο αγόνα.
 
7.   Und schließlich, es gibt kein „Hochzeitsmahl Des Lammes“, keine Feierlichkeit für die Eröffnung des „Tausendjährigen Reiches Der Gerechtigkeit“, solange der Herr - anwesend in der Wolken der Lichtsäule - den Ölberg nicht in zwei Teilen zerspaltet und die Verfolger der fliehenden Bewohner Jerusalems - Juden und Nichtjuden - nicht mit herabfallenden Felsen zerdrückt, wobei nicht alle Schuldigen zugrunde gehen, sowohl da, als auch sonst wo auf der Erde.
Erst nach der Beseitigung des letzten Hindernisses, des „Letzten Steines“, tritt der Herr mit allen seinen Getreuen aus der Herrlichkeit der Wolken heraus. Dadurch dehnt sich die Herrlichkeit über die ganze Stadt Jerusalem als Schutzschirm für tausend Jahre. 
Amen.
J.J.B.
 

7.   Και  επιτέλους, δεν  υπάρχει κανένα  „Δείπνο Του  Γάμου Του Άμνού“, και καμία  εορτή  γιά την  έναρξη  της  "Bασιλείας της  δικαιοσύνης  από χίλια χρόνια", όσο  ο Κύριος-παρών στα σύννεφα της Φῳτόστηλης-δεν κατασχίζει σε δύο κομμάτια τον Όρο-Έλαιών, και δεν  συνθλίβει τους διώκτες τῳν δραπετεύοντῳν  κατοίκῳν  Ίερουσαλήμου - εβραίοι και όχι  εβραίοι - με  καταπέφτῳντους  βράχους, πού εις αυτά όχι όλοι αίτιοι καταστρέφῳνται, κι   εκεί,  κι αλλού στην γή.
Μόνο ύστερα απο το απομάκρυνση  του τελευταίου  εμποδίου , της „Τελευταίας Πέτρας“, βγαίνει ο Κύριος, με τους  όλους  πιστούς του, από την δόξα   τῳν  συννέφῳν. Διά τούτου η Δόξα τεντώνεται αποπάνο από την ολόκληρη πόλη Ίερουσαλήμ ώς προστασία γιά χίλια χρόνια. 
Άμην
Ι.Ι.Β.